Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen & Aanvaarding van Gebruiksvoorwaarden en Wijzigingen.

Telkens wanneer je deze website gebruikt of er toegang toe verkrijgt, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en de van tijd tot tijd met of zonder kennisgeving aan jou gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Bovendien, als je gebruik maakt van een bepaalde dienst op of via deze website, gelden voor jou alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op die diensten en worden ze door middel van verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de diensten die worden aangeboden op de Bonop.com Webdienst. Deze dienst en website samen worden hierna aangeduid als "Bonop."
1.2 Uw gebruik van Bonop betekent dat u akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u bezwaar heeft tegen iets in deze Gebruiksvoorwaarden, is het u niet toegestaan gebruik te maken van Bonop.
1.3 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze voorwaarden, stem je in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid.

2. Onze service.
Je gaat ermee akkoord dat de eigenaars van deze website zich het recht voorbehouden en het recht hebben om, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens jou, deze website en de bijbehorende diensten te wijzigen of stop te zetten of de door jou verstrekte gegevens tijdelijk of permanent te verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de tijdigheid, verwijdering, het niet opslaan, onnauwkeurigheid of onjuiste levering van gegevens of informatie.

3. Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen.

 1. Als je [je registreert op onze website, materiaal indient op onze website of gebruik maakt van een van onze websitediensten], vragen we je om uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 2. U moet ten minste 16 jaar oud zijn om onze website te gebruiken; en door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze voorwaarden, garandeert en verklaart u ons dat u ten minste 16 jaar oud bent.

4. Privacybeleid.
Registratiegegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die wij kunnen verzamelen, vallen onder de voorwaarden van ons Privacybeleid.

5. Registratie en wachtwoord.
Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je wachtwoord en bent verantwoordelijk voor al het gebruik via je registratie en/of login, of dit nu geautoriseerd of ongeautoriseerd is door jou. Je stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van je registratie, gebruikersaccount of wachtwoord.

6. Jouw gedrag.
Je stemt ermee in dat alle informatie of gegevens van welke aard dan ook, of het nu gaat om tekst, software, code, muziek of geluid, foto's of afbeeldingen, video of andere materialen ("Content"), openbaar of privé verstrekt, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon die de Content verstrekt of de persoon wiens gebruikersaccount wordt gebruikt. Je gaat ermee akkoord dat onze website je kan blootstellen aan Inhoud die aanstootgevend of beledigend kan zijn. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de Content die op deze website verschijnt, noch voor eventuele fouten of weglatingen.

Je stemt er expliciet mee in dat je bij het gebruik van deze website of enige geleverde dienst

 1. Inhoud zult verstrekken of gedrag zult vertonen dat onwettig, illegaal, bedreigend, schadelijk, beledigend, intimiderend, stalkend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, aanstootgevend, verwerpelijk, pornografisch is, ontworpen is om deze website of een verleende dienst te verstoren of te onderbreken, geïnfecteerd is met een virus of andere destructieve of schadelijke programmeringsroutine, aanleiding geeft tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet kan schenden;
 2. Onze website op enigerlei wijze te gebruiken of handelingen te verrichten die schade aan de website of een aantasting van de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website veroorzaken of kunnen veroorzaken;
 3. U voordoen als een andere persoon of entiteit of uw associatie met een andere persoon of entiteit verkeerd voorstellen, of de oorsprong van door u geleverde Content vervalsen of anderszins proberen te verbergen of verkeerd voorstellen;
 4. Gegevens over andere gebruikers of advertenties te verzamelen of te oogsten;
 5. Onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware;
 6. Deze website en enige Inhoud of dienst aanbieden of gebruiken op een commerciële manier of op een manier waarbij sprake is van junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 7. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uit te voeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en data harvesting) op of met betrekking tot onze website;
 8. Content te leveren die aanleiding kan geven tot onze civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die een schending van lokale, nationale of internationale wetgeving inhoudt of als zodanig kan worden beschouwd, inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk, patent of handelsgeheimen.
 9. Verzamelde gegevens van onze website niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mailmarketing, telemarketing en direct mailing.
 10. Meerdere accounts hebben.

7. Indienen van Inhoud op deze website.
Door Inhoud op onze website te plaatsen:

7.1 Je stemt ermee in ons een wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, niet-exclusief recht en licentie te verlenen (met inbegrip van eventuele morele rechten of andere noodzakelijke rechten) voor het geheel of gedeeltelijk gebruiken, weergeven, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, distribueren, uitvoeren, promoten, archiveren, vertalen en voor het maken van afgeleide werken en compilaties. Een dergelijke licentie is van toepassing op alle vormen, media en technologieën die bekend zijn of later worden ontwikkeld;

7.2 Je garandeert en verklaart dat je alle wettelijke, morele en andere rechten hebt die nodig kunnen zijn om ons de in dit Artikel 7 beschreven licentie te verlenen;

7.3 Je erkent en stemt ermee in dat wij het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken te weigeren door jou geleverde Content te publiceren of te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren, op elk moment en om elke reden, met of zonder kennisgeving.

7.4 Jouw content betekent alle werken en materialen, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ingesloten materiaal, audio- en videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden die je bij ons indient op onze website voor opslag of publicatie op, promotie of verzending via Bonop.
7.5 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media / uw inhoud te reproduceren, op te slaan en te publiceren op en met betrekking tot deze website en elke opvolgende website / uw inhoud te reproduceren, op te slaan en, met uw specifieke toestemming, te publiceren op en met betrekking tot deze website.
7.6 U verleent ons het recht om sublicenties te verlenen voor de rechten die onder paragraaf 9.2 in licentie zijn gegeven.
7.7 U verleent ons het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op de rechten onder punt 9.2.
7.8 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw content voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat afstand is gedaan van alle andere morele rechten op uw content voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
7.9 U mag uw content bewerken voor zover dit is toegestaan met behulp van de bewerkingsfunctionaliteit die op onze website beschikbaar is gesteld.
7.10 Onverminderd onze overige rechten op grond van deze voorwaarden en bepalingen, kunnen wij, als u op enigerlei wijze inbreuk maakt op een bepaling van deze voorwaarden en bepalingen, of als wij redelijkerwijs vermoeden dat u op enigerlei wijze inbreuk hebt gemaakt op deze voorwaarden en bepalingen, uw content of account geheel of gedeeltelijk verwijderen, niet publiceren of bewerken.
7.11 U garandeert en verklaart dat uw content voldoet aan deze algemene voorwaarden.
7.11.1 Uw content mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen een persoon (in elk geval in elke jurisdictie en onder elke toepasselijke wet).
7.11.2 Uw content, en het gebruik van uw content door ons in overeenstemming met deze voorwaarden, mag niet:

 1. Lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;
 2. Obsceen of onfatsoenlijk zijn;
 3. Inbreuk maken op een auteursrecht, persoonlijkheidsrecht, databaserecht, handelsmerkrecht, modelrecht, recht van overgang of ander intellectueel eigendomsrecht;
 4. Inbreuk maken op enig recht van vertrouwen, recht op privacy of recht op gegevensbescherming;
 5. onzorgvuldig advies inhouden of een onzorgvuldige verklaring bevatten;
 6. aanzetten tot het plegen van een misdrijf, instructies geven voor het plegen van een misdrijf of het bevorderen van criminele activiteiten
 7. in minachting zijn van een rechtbank of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel
 8. in strijd zijn met de wetgeving inzake raciale of religieuze haat of discriminatie
 9. godslasterlijk zijn
 10. in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen
 11. contractuele verplichtingen jegens een persoon schenden;
 12. geweld op een expliciete, grafische of kosteloze manier afbeelden;
 13. onwaar, vals, onnauwkeurig of misleidend zijn;
 14. geen instructies, adviezen of andere informatie bevat of bevat die kunnen worden opgevolgd en die, indien opgevolgd, ziekte, letsel of overlijden, of enig ander verlies of schade kunnen veroorzaken
 15. op enigerlei wijze spam vormen
 16. Aanstootgevend, bedrieglijk, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, asociaal, bedreigend, haatdragend, discriminerend of opruiend zijn;
 17. Ergernis, ongemak of onnodige ongerustheid veroorzaken bij een persoon.

8. Gebruikersaccounts en wachtwoorden

8.1 Als je je registreert voor een account op onze website, geven we je een wachtwoord, dat willekeurig wordt gegenereerd. Je kunt dit wachtwoord te allen tijde wijzigen.
8.2 Je kunt een gebruikersnaam kiezen en als je je aanmeldt als Content Creator kun je ook een korte url kiezen voor je promopagina.
8.3 Je gebruikersnaam en of korte url mogen niet misleidend zijn en moeten voldoen aan de contentregels zoals uiteengezet in artikel 9.8 en verder is het niet toegestaan om je account, gebruikersnaam of korte url te gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon.
8.4 Je moet je wachtwoord geheim houden.
8.5 Je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als je ontdekt dat je wachtwoord openbaar is gemaakt.
8.6 U bent verantwoordelijk voor elke activiteit op onze website die voortvloeit uit het niet geheimhouden van uw wachtwoord en kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die voortvloeien uit een dergelijke storing of verlies van inkomsten of Bonopunten.

9. Deactivering, annulering en opschorting van account

9.1 Wij kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg:

 1. je account opschorten;
 2. je account annuleren
 3. je accountgegevens bewerken
 4. je content bewerken zoals beschreven in artikel 9
 5. betalingen blokkeren, opschorten

9.2 Je kunt je Bonop account op elk gewenst moment opzeggen. Log in op je account, klik op je accountinstellingen > je inloggegevens en klik op "mijn account sluiten".

10. Diensten van derden.
Goederen en diensten van derden kunnen worden geadverteerd en/of beschikbaar worden gesteld op of via deze website. Vertegenwoordigingen met betrekking tot producten en diensten van derden vallen onder het beleid en de vertegenwoordigingen van deze derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor jouw transacties of interactie met derden.

11. Schadeloosstelling.
Je gaat ermee akkoord ons, onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, gerelateerde partijen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onafhankelijke aannemers, adverteerders, partners en co-branders te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij kan worden ingediend en die het gevolg is van of voortvloeit uit jouw gedrag of verbinding met deze website of service, jouw levering van Inhoud, jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere schending van de rechten van een andere persoon of partij.

12. AFWIJZING VAN GARANTIES.
U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN ALLE GELEVERDE DIENSTEN OF CONTENT (DE "SERVICE") OP EIGEN RISICO AAN U TER BESCHIKKING WORDT GESTELD EN GELEVERD. DE SERVICE WORDT AAN U GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN DE HAND, VAN WELKE AARD DAN OOK, IMPLICIET OF EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, DAT ENIG DEEL VAN DE SERVICE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, VIRUSVRIJ, TIJDIG, VEILIG, ACCURAAT, BETROUWBAAR OF VAN ENIGE KWALITEIT ZAL ZIJN, NOCH DAT ENIGE INHOUD OP ENIGERLEI WIJZE VEILIG IS OM TE DOWNLOADEN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH WIJ, NOCH ENIGE DEELNEMER AAN DE SERVICE PROFESSIONEEL ADVIES VAN WELKE AARD DAN OOK GEEFT EN DAT HET GEBRUIK VAN DERGELIJK ADVIES OF ENIGE ANDERE INFORMATIE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO IS EN ZONDER ONZE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK.

12.1 Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:

 1. de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd;
 2. artikelen of items die door derden te koop of te veiling worden aangeboden.
 3. dat het materiaal op de website actueel is; of
 4. dat de website of een dienst op de website beschikbaar zal blijven.

12.2 Wij behouden ons het recht voor om onze websitediensten of een deel daarvan te beëindigen of te wijzigen en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment en naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige vergoeding of andere betaling bij beëindiging of wijziging van websitediensten of als wij stoppen met het publiceren van de website en/of dienst(en).
12.3 Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en behoudens artikel 11.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website uit.

In sommige rechtsgebieden zijn disclaimers van impliciete garanties mogelijk niet toegestaan en is de bovenstaande disclaimer mogelijk alleen niet op jou van toepassing voor zover deze betrekking heeft op impliciete garanties.

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
JE BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INDICATIEVE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDER IMMATERIEEL VERLIES (ZELFS ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT OF VOORTVLOEIEND UIT (I) HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE, (II) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN VOORTVLOEIEND UIT EEN TRANSACTIE DIE VIA DE SERVICE IS AANGEGAAN, (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENSOVERDRACHT, (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DE SERVICE, OF (V) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE SERVICE.

13.1 Niets in een contract onder deze voorwaarden zal:

 1. enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. aansprakelijkheden uit te sluiten die onder het toepasselijk recht niet mogen worden uitgesloten.

13.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit Artikel 11 en elders in een contract onder deze voorwaarden:

 1. zijn onderworpen aan Artikel 11.1; en
 2. zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit dat contract of die verband houden met het onderwerp van dat contract, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en inbreuk op wettelijke verplichtingen, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in dat contract.

13.3 Omdat onze website en de informatie en diensten op onze website grotendeels door derden worden geleverd, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.
13.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
13.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou met betrekking tot enige zakelijke verliezen, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, opbrengsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.
13.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.
13.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade.
13.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben om de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, met het oog op dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen persoonlijke vordering zult instellen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal natuurlijk de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en werknemers niet beperken of uitsluiten).

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om aansprakelijkheid te beperken en daarom zijn dergelijke beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

14. Voorbehoud van rechten.
Wij behouden ons al onze rechten voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die wij mogelijk hebben op onze website, de inhoud ervan en de goederen en diensten die mogelijk worden geleverd. Voor het gebruik van onze rechten en eigendommen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Wij verstrekken je geen impliciete of expliciete licenties of rechten door diensten aan je beschikbaar te stellen en je hebt geen rechten om commercieel gebruik te maken van onze website of diensten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

14. Kennisgeving van schending van auteursrechten.
Als u van mening bent dat uw eigendom is gebruikt op een manier die kan worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht of een schending van uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u contact opnemen met onze auteursrechtenagent op het volgende adres: [email protected].

15. Schending van deze voorwaarden

15.1 Onverminderd onze overige rechten op grond van deze algemene voorwaarden, kunnen wij, als u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden:

 1. je een of meer formele waarschuwingen sturen;
 2. je toegang tot onze website tijdelijk opschorten
 3. u permanent de toegang tot onze website ontzeggen;
 4. computers met uw IP-adres de toegang tot onze website ontzeggen;
 5. contact opnemen met een of meer van uw internetproviders en hen verzoeken uw toegang tot onze website te blokkeren;
 6. juridische stappen tegen u ondernemen, wegens contractbreuk of anderszins; en/of
 7. uw account op onze website opschorten of verwijderen.

15.2 Wanneer wij uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten of verbieden of blokkeren, kunt u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief zonder beperking het aanmaken en/of gebruiken van een ander account).

16. Wijziging

16.1 Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.
16.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website. Wij zullen geregistreerde gebruikers schriftelijk per e-mail op de hoogte stellen van elke herziening van deze voorwaarden en de herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum dat wij u een dergelijke kennisgeving doen; als u bezwaar heeft tegen iets in deze nieuwe gebruiksvoorwaarden, mag u Bonop niet gebruiken.
16.3 Indien u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met deze voorwaarden, zullen wij u vragen uitdrukkelijk akkoord te gaan met een herziening van deze voorwaarden; en indien u niet binnen een door ons te stellen termijn uitdrukkelijk akkoord gaat met de herziene voorwaarden, zullen wij uw account op de website deactiveren of verwijderen en is het u niet toegestaan Bonop te gebruiken.

17. Overdracht

17.1 Je stemt er hierbij mee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden mogen overdragen, cederen, uitbesteden of anderszins behandelen.
17.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

18. Scheidbaarheid

18.1 Als een bepaling van een contract onder deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.
18.2 Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van een contract onder deze voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, dan wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en blijft de rest van de bepaling van kracht.

19. Rechten van derden

19.1 Een contract onder deze voorwaarden is ten gunste van ons en jou, en is niet bedoeld ten gunste van of afdwingbaar door derden.
19.2 De uitoefening van de rechten van de partijen uit hoofde van een contract onder deze voorwaarden is niet afhankelijk van de toestemming van derden.

20. Volledige overeenkomst

20.1 Behoudens artikel 11.1 vormen deze voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen zij alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

21. FTC-beleid voor openbaarmaking:

 1. Het is onze intentie om onze klanten eerlijk te behandelen. Daarom eisen wij van alle Bonop Partners dat zij volledig voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en richtlijnen met betrekking tot reclame en marketing, inclusief maar niet beperkt tot de FTC (Federal Trade Commission) Endorsement Guides (Zie de FTC Endorsement Guide voor meer informatie.), die vereisen dat materiële connecties tussen adverteerders en endorsers openbaar worden gemaakt. Dit betekent dat alle websites van Business Partners (bijv. directories, beoordelingssites, blogs en andere websites) en alle e-mails of onderpand die een goedkeuring of beoordeling van Bonop geven, duidelijk het feit moeten vermelden dat u mogelijk een vergoeding ontvangt voor het doorverwijzen van klanten naar Bonop.
 2. Voor meer informatie en suggesties over hoe je aan deze richtlijnen kunt voldoen, klik je op het tabblad "FTC Disclosure" onder het tabblad Voorwaarden wanneer je bent ingelogd op je Business Partner account. Houd er rekening mee dat de FTC Disclosure pagina alleen bedoeld is als leidraad. Het is niet bedoeld als juridisch advies en het garandeert niet dat je aan de FTC-voorschriften voldoet als je de gepresenteerde suggesties opvolgt. U wordt geadviseerd om zelf juridisch advies in te winnen over hoe deze regels van toepassing zijn op uw website of andere promotionele activiteiten waarvoor u een vergoeding ontvangt.
 3. Naar eigen goeddunken behouden wij ons het recht voor om doorverwijsvergoedingen in te houden en/of de relatie met de Business Partner te beëindigen als u zich niet houdt aan Bonop's FTC openbaarmakingsbeleid of aan enige andere toepasselijke regelgeving of richtlijnen, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Bonop.

22. Betalingsvereisten:

 1. Als een Bonop business partner of gebruiker, kunt u een referral vergoeding opbouwen voor elke aankoop van een nieuwe klant die u doorverwijst naar Bonop die voldoet aan de definitie van een "gekwalificeerde aankoop" en de hierin uiteengezette vereisten. Een "Gekwalificeerde Aankoop" is de aankoop van Bonop's business partner lidmaatschap door een nieuwe en unieke klant die: (i) klikt op je tracking link, (ii) het aanmeldingsproces voltooit binnen negentig (90) dagen na het klikken op de Business Partner tracking link.
 2. Accounts van zakenpartners moeten actief zijn op het moment van doorverwijzing. Er worden geen verwijzingskosten in rekening gebracht voor verkopen die plaatsvonden voordat je deelnam aan het Business Partner Programma.
 3. Om in aanmerking te komen voor uw eerste referral vergoeding, moet u (i) een minimum drempel van USD $ 50 (de "Minimum Drempel") bereiken in referral vergoedingen die u verwijst naar Bonop; en (ii) Bonop voorzien van alle relevante belasting- en adresdocumenten, zoals verder hierin besproken. De Minimum Drempel is alleen van toepassing op de eerste betaling die u ontvangt in het kader van het Business Partner Programma. Alle volgende verwijzingsvergoedingen of kredieten voor Gekwalificeerde Aankopen worden opgebouwd en worden pas betaalbaar nadat u alle relevante belasting- en adresdocumenten hebt verstrekt.
 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van alle informatie, inclusief post- en e-mailadressen, naam, betalingsinformatie, belastinginformatie en alle andere persoonlijke informatie die van invloed is op de mogelijkheid om een geldige betaling te doen. Elke Business Partner is verplicht om een nauwkeurige en actuele ID in te dienen. Als we de benodigde betalingsgegevens niet binnen negentig (90) dagen van je ontvangen na een gekwalificeerde aankoop die anders een verwijzingsvergoeding zou opleveren, wordt een dergelijke verwijzingsvergoeding niet opgebouwd en is er geen verwijzingsvergoeding verschuldigd met betrekking tot een dergelijke gekwalificeerde aankoop. Uw gegevens moeten in het bestand aanwezig zijn om uw doorverwijsvergoedingen te kunnen ontvangen en betalen.
 5. Business Partners zijn er zelf verantwoordelijk voor dat alle payee informatie accuraat en up-to-date is in ons Business Partner systeem. Bonop is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen betalingen.
 6. Vermiste of niet getraceerde verwijzingen van Business Partners moeten binnen 14 dagen worden gemeld en zullen naar eigen goeddunken op uw account worden gecrediteerd, op voorwaarde dat een dergelijk tegoed is opgebouwd volgens de hierin opgenomen voorwaarden. Verwijzingen die niet worden gemeld tijdens de op dat moment geldende verwijzingsperiode worden niet op je account bijgeschreven.
 7. De verwijzingsvergoedingen voor Business Partners worden ongeveer 45 dagen nadat de gekwalificeerde aankoop is geregistreerd vastgesteld.
 8. Betalingen worden verzonden met behulp van het PayPal massabetalingssysteem. Bonop betaalt de transactiekosten die verbonden zijn aan het massabetalingssysteem. Je bent verplicht een PayPal adres op te geven om betalingen te ontvangen. Als je liever betalingen per bank ontvangt, moet je Bonop hiervan op de hoogte stellen en worden de betalingen naar de door jou opgegeven bankgegevens gestuurd. Houd er rekening mee dat het tot dertig (30) dagen kan duren voordat betalingen per bank aankomen.
 9. In het geval dat Bonop een betaling opnieuw uitvoert, worden EURO 35,- kosten in rekening gebracht en afgetrokken van de inkomsten van de Partners.
 10. Partners zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze betalingen kunnen accepteren. Zorg ervoor dat je bank- of PayPal-rekening betalingen van in de EU gevestigde bedrijven kan accepteren.
 11. Partners zijn verantwoordelijk voor het correct invoeren van hun betalingsgegevens (bankgegevens, Paypal-adres). Betalingen, uitbetalingen en/of vergoedingen kunnen voor altijd verloren gaan als deze informatie niet correct is, Bonop kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 12. Partners zijn verantwoordelijk voor alle kosten, belastingen, wisselkoersen, toeslagen en andere onkosten die worden gemaakt om hun referral fees te ontvangen. Neem contact op met je lokale bankinstelling of PayPal om na te gaan of deze van toepassing zijn op jouw account.
 13. Vanwege de hoge frequentie van creditcardfraude en annuleringspercentages, behoudt Bonop zich het recht voor om verwijzingsvergoedingen maximaal twee (2) extra maanden in te houden voor verificatie. Naar eigen goeddunken van Bonop behouden wij ons het recht voor om verwijzingsvergoedingen te annuleren in het geval dat we niet in staat zijn om geld te innen, de bestelling frauduleus is, de klant binnen de eerste negentig (90) dagen annuleert, of als we ontdekken dat de verwijzingsvergoeding om een andere reden ten onrechte is verdiend.

23. Terugboekingen

 1. Doorverwezen klanten die een terugboeking doen of die frauduleus worden bevonden (bijv. valse informatie, valse/gestolen creditcards, verkoop van namaakgoederen etc.), zoals naar eigen goeddunken bepaald door Bonop, worden teruggeboekt ongeacht de tijd die is verstreken sinds de aanmelding.
 2. Klanten die niet-standaard tarieven gebruiken (tarieven die niet beschikbaar zijn via het Business Partner Programma) komen niet in aanmerking voor Business Partner verwijzingsvergoedingen, zoals naar eigen goeddunken van Bonop bepaald. Niet-standaardtarieven omvatten, maar zijn niet beperkt tot: verkopen, promoties, e-mailaanbiedingen, vooruitbetaalde accounts en gereduceerde prijzen die worden aangeboden voor onderwijs-, overheids-, non-profit- of liefdadigheidsorganisaties.

24. Zakelijke Partner Toestemmingen, Beperkingen en Verantwoordelijkheden:

 1. Partners MOGEN geld terug, beloningen of andere stimulansen aanbieden om verkeer/verkoop te stimuleren via hun Business Partner tracking links zolang dit niet bij wet verboden is.
 2. Partners MOGEN GEEN cookie stuffing technieken gebruiken die de tracking cookie instellen zonder dat de gebruiker daadwerkelijk op de doorverwijslink klikt (bijvoorbeeld een 1x1 pixel iframe).
 3. Partners MOGEN GEEN handelsmerk, handelsmerk + of verkeerd gespelde trefwoorden van Bonop gebruiken in hun domeinnamen.
 4. Partners zijn er verantwoordelijk voor dat hun tracking code goed werkt voordat ze verkeer naar de servers van Bonop sturen. Elke aanpassing aan de links is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Business Partner. Verwijzingsvergoedingen worden mogelijk niet betaald voor trackingfouten die zijn veroorzaakt door het bewerken, maskeren, omleiden of knoeien met links van Business Partners, zoals Bonop naar eigen goeddunken kan bepalen.
 5. Domein doorsturen is verboden -- je mag geen domein kopen en het zo instellen dat het direct naar onze site wordt doorgestuurd via je Business Partner link.
 6. Partners MOGEN NIET de website van Bonop of gedeelten daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken of andere intellectuele eigendommen van Bonop, kopiëren en op hun eigen site of subdomein weergeven of op enigerlei wijze gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bonop.
 7. Partners MOGEN zich NIET bezighouden met het adverteren van sites met zakelijke kansen of marketingpraktijken gebruiken die frauduleuze of kortetermijnklanten aantrekken (klanten met lage retentie- en vernieuwingspercentages), hetgeen naar ons eigen goeddunken wordt bepaald.

25. Hyperlinks
Hyperlinks op Bonop kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door andere partijen dan Bonop. Bonop geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot informatie op websites die niet door Bonop worden onderhouden, informatie op websites waarnaar op Bonop wordt verwezen en/of informatie op websites die naar Bonop verwijzen.

26. Toegang beperken
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze gehele website, te beperken; het is je niet toegestaan om toegangsbeperkende maatregelen op onze website te omzeilen of te omzeilen, of te proberen deze te omzeilen of te omzeilen.

27. Toepasselijk recht.

27.1 Een contract onder deze voorwaarden wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse en Europese wetgeving.
27.2 Alle geschillen met betrekking tot een contract onder deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Malaga, Spanje.

28. Overige informatie.

 1. In het geval dat deze Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met enige wet op grond waarvan een bepaling ongeldig kan worden verklaard door een rechtbank met jurisdictie over de partijen, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijft de rest van deze Gebruiksvoorwaarden geldig en intact;
 2. Het niet uitoefenen door een van de partijen van enig recht onder deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van het recht van die partij en dat recht zal volledig van kracht blijven;
 3. U stemt ermee in dat, ongeacht enige wet of andersluidende wetgeving, elke claim of oorzaak die voortvloeit uit deze website of zijn diensten binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak is ontstaan, moet worden ingediend, anders wordt de claim voor altijd uitgesloten;
 4. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen en zijn dan van alle verdere verplichtingen ontheven.

Als je vragen hebt over ons Business Partner Programma, stuur dan een e-mail via ons contactformulier.

Dit bestand is voor het laatst gewijzigd: 7 januari 2024

Aanmelden & je account aanmaken

Door een gratis Bonop account aan te maken kun je bieden op items, reageren op items of zelf items gaan verkopen.

Aanmelden   Aanmelden